Ang lalim ng ang dating daan

Pansinin kung paano ginamit ni Adan nang tama ang kaniyang malayang kalooban. Pero ibinigay ni Jehova sa unang tao ang pribilehiyong pangalanan ang mga hayop. ) Pinili niyang labagin ang limitasyong itinakda ng Diyos, at kinain niya ang ipinagbabawal na bunga.Dinala ng Diyos ang mga hayop kay Adan “upang tingnan kung ano ang itatawag niya sa bawat isa.” Matapos obserbahan ni Adan ang bawat hayop at bigyan ito ng angkop na pangalan, hindi nakialam si Jehova at binago ang desisyon ni Adan. Paano ginamit ni Adan sa maling paraan ang kaniyang malayang kalooban, at ano ang naging resulta nito? Ang tahasan at maling paggamit na ito ng malayang kalooban ay nagdulot ng pagdurusa at kirot sa mga inapo ni Adan sa loob ng libo-libong taon.Paano tayo makapagpapakita ng paggalang sa desisyon ng iba?Si Jehova lang ang may ganap na kalayaan, pero matututo tayo sa paggamit niya nito.

Kahit nagsimula na silang maglakbay, mayroon pa rin silang “pagkakataong bumalik” sa mayamang lunsod ng Ur. (a) Ano ang iba’t ibang pananaw ng mga tao sa malayang kalooban? Sinasabi ng ilan na wala naman talagang malayang kalooban ang mga tao dahil itinadhana na ng Diyos ang lahat ng gagawin natin.(b) Ano ang itinuturo ng Bibliya tungkol sa ating kalayaang magpasiya, at anong mga tanong ang tatalakayin natin? Sinabi niya sa kaibigan niya: “Ayokong mag-isip; sabihin mo na lang ang dapat kong gawin para hindi na ’ko mahirapan.” Mas gusto ng babae na sabihin na lang sa kaniya ang gagawin niya imbes na gamitin ang isang mahalagang regalo sa kaniya ng Maylikha—ang malayang kalooban. Gusto mo bang ikaw ang nagdedesisyon para sa sarili mo, o mas gusto mong iba ang magpasiya para sa iyo? Ikinakatuwiran naman ng iba na para masabing may malayang kalooban tayo, dapat na mayroon tayong ganap na kalayaan.Sa pamamagitan ng kaniyang lingkod na si Moises, pinapili ni Jehova ang bayan kung tatanggapin nila o hindi ang pribilehiyo na maging pantanging pag-aari Niya. 19:8) Pero nang maglaon, hindi nila ginamit sa tamang paraan ang kanilang kalayaang magpasiya at sinira nila ang pangakong iyon. Lagi nating pahalagahan ang ating malayang kalooban, manatili tayong malapít kay Jehova, at sundin ang kaniyang matuwid na mga kahilingan.—1 Cor. (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) Sa Hebreo kabanata 11, binanggit ang pangalan ng 16 na lingkod ng Diyos na gumamit ng kanilang malayang kalooban ayon sa limitasyong itinakda ni Jehova.Kaya naman pinagpala sila at may pag-asa sa hinaharap.

Leave a Reply

  1. gay speed dating nz 13-Nov-2018 05:37

    When seeking rooms for rent in the USA near school or work, your choices are virtually limitless. Whether you’re looking for rooms for rent in a college town, a vast metropolis, suburban neighborhoods, or a rural area, you are sure to find success with Easy Roommate.